Organizacją praktyk zawodowych w ZSEiU zajmuje się Kierownik Szkolenia Praktycznego.

Praktyki zawodowe są  organizowane przez Szkołę na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Szkołą a Pracodawcą.

Dobowy wymiar godzin praktyk zawodowych uczniów w wieku do 16 lat nie może przekroczyć 6 godzin, a powyżej 16 lat – 8 godzin.

Praktyki zawodowe mogą być organizowane w systemie zmianowym, z tym, że w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie mogą wypadać w porze nocnej.

Uczniowie prowadzą „Dziennik praktyk zawodowych”, którego wzór jest opracowany i zatwierdzony przez Szkołę. Wpisy w „Dzienniku praktyk zawodowych” są kontrolowane i potwierdzane przez opiekuna praktyk zawodowych wyznaczonego przez Pracodawcę.

Przebieg praktyki oraz zachowanie uczniów jest oceniane w formie oceny szkolnej (w skali 1 -6) wpisanej do „Dziennika praktyk zawodowych” oraz do „Wykazu ocen z praktyk zawodowych”. Ocena ta jest śródroczną lub końcoworoczną oceną z przedmiotu „Praktyki zawodowe”. Brak pozytywnej oceny z tego przedmiotu uniemożliwia promocję ucznia do następnej klasy.

Każdy dzień nieobecności na praktykach zawodowych  uczeń powinien usprawiedliwić przedkładając opiekunowi praktyk odpowiedni dokument (np.zwolnienie lekarskie). Niezaliczone tematy zajęć należy zrealizować w terminie uzgodnionym z opiekunem praktyk, nie później jednak niż do dnia zakończwenia praktyk.

W przypadku naruszenia przez ucznia dyscypliny pracy, powodującej przerwanie praktyk zawodowych z winy ucznia, Szkoła nie gwarantuje nowego miejsca odbywania praktyk zawodowych.

Za nieprzestrzeganie przepisów odnoszących się do zajęć w ramach praktyk zawodowych zawartych w statucie uczeń ponosi kary przewidziane w Statucie.

Klasa Termin

Klasy

IIa TE, IIIb TL, IIIc TR, IIId TOT

6 marca 2023r. - 2 kwietnia 2023r.

Klasy

IVa TE, IVb TL, IVc TR, IVd TOT

24 kwietnia 2023 r. - 21 maja 2023 r.

Praktyki zawodowe w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi są organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz.U. 2019 poz. 391 z póżn. zm.) i są obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi.

Wymiar praktyk zawodowych dla poszczególnych klas określony jest w programie nauczania dla danego zawodu i wynosi:.

W TECHNIKUM 4 –LETNIM (PO GIMNAZJUM)

  • TECHNIK EKONOMISTA   2 tygodnie w klasie II oraz 4 tygodnie w klasie III
  • TECHNIK LOGISTYK   4 tygodnie w klasie III
  • TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY   4 tygodnie w klasie III
  • TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ   4 tygodnie w klasie II oraz 4 tygodnie w klasie III

W TECHNIKUM 5 – LETNIM (PO SZKOLE PODSTAWOWEJ)

  • TECHNIK EKONOMISTA   4 tygodnie w klasie III oraz 4 tygodnie w klasie IV
  • TECHNIK LOGISTYK   4 tygodnie w klasie III oraz 4 tygodnie w klasie IV
  • TECHNIK REKLAMY   4 tygodnie w klasie III oraz 4 tygodnie w klasie IV
  • TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI   4 tygodnie w klasie III oraz 4 tygodnie w klasie IV

Szczegółowy harmonogram praktyk dla poszczególnych klas ustalany jest na początku roku szkolnego.