Aby przystąpić do sesji należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu.

Uczniowie szkoły składają deklarację do wychowawcy klasy.

Absolwenci składają deklarację do kierownika szkolenia praktycznego.

Termin składania deklaracji na egzaminy w sesji CZERWIEC 2020 upływa 7 lutego 2020

 • Egzamin z każdej kwalifikacji składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.
 • Cześć pisemna to test jednokrotnego wyboru zawierający 40 pytań.
 • Cześć praktyczna to konkretne zadanie zawodowe, którego rozwiązanie sprawdza wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania dla danej kwalifikacji. W zależności od zawodu zadanie to jest rozwiązywane na arkuszu egzaminacyjnym (forma D – kwalifikacje 22, AU.32, TG.14 oraz TG.15. ) lub przy wykorzystaniu komputera z odpowiednim oprogramowaniem (forma DK – kwalifikacje AU.35, AU.36, AU.29 oraz AU.30.)
 • Podczas części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdający mogą korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, wskazanych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (EPKZ), jeżeli uzyskał:
 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
 • Zdający, który  zdał  egzamin  potwierdzający  kwalifikacje  w  zawodzie,  otrzymuje  świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 • Uczeń, który nie zdał jednej lub obu części egzaminu EPKZ może przystąpić do nich w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w trakcie nauki w szkole lub po jej ukończeniu.
 • Sesje egzaminacyjne organizowane są dwa razy w roku – w styczniu i w czerwcu – zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Aby przystąpić do sesji należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu. Termin składania deklaracji podawany jest w harmonogramie egzaminów na dany rok kalendarzowy, publikowanym na stronach CKE.
 • Wynik egzaminu nie ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy.
 • Warunki i  forma  przeprowadzania egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje  w  zawodzie mogą być dostoswane do potrzeb  edukacyjnych  i  możliwości  psychofizycznych  Szczegółowe informacje  dla  zdających zawarte są w INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  oraz w KOMUNIKACIE  DYREKTORA  CENTRALNEJ  KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
 • Po ogłoszeniu wyników danej sesji zdający ma prawo do wglądu do swojej ocenionej pracy. Szczegóły i procedury wglądu znajdziesz na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.
 • Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, wymienionych w wykazie zamieszczonym przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zwolnienie z egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie najwyższego wyniku –100%.

Procedury egzaminu

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest orgaznizowany zgodnie z procedurami opublikowanym na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  (EPKZ) obowiązuje uczniów realizujących postawę programową kształcenia w zawodach z dnia 31 marca 2019.

W naszej szkole dotyczy to uczniów, którzy rozpoczęli naukę w klasie pierwszej przed 1 września 2019 roku

Otrzymanie świadectw  potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przewidzianych w programie nauczania  oraz ukończenie szkoły średniej jest warunkiem uzyskania dyplomu technika w zawodzie.

 • TECHNIK EKONOMISTA (nr zawodu: 331403)
 • klasa II (czerwiec) - kwalifikacja AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • klasa III (czerwiec) - kwalifikacja AU.36. Prowadzenie rachunkowości
 • TECHNIK LOGISTYK (nr zawodu: 333107)
 • klasa II (czerwiec) - kwalifikacja AU.22. Obsługa magazynów,
 • klasa III (czerwiec) - kwalifikacja AU.32. Organizacja transportu
 • TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY (nr zawodu: 333906)
 • klasa II (czerwiec) - kwalifikacja AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
 • klasa III (czerwiec) - kwalifikacja AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.
 • TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ (nr zawodu: 422103)
 • klasa II (czerwiec) - kwalifikacja TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
 • klasa III (czerwiec) - kwalifikacja TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych