Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łodzi rozpoczął działalność 1 sierpnia 1963 roku jako Technikum Ekonomiczne Nr 4. Początkowo siedzibą placówki był gmach Szkoły Podstawowej Nr 42 przy ul. Przyszkole 43.

Od początku szkoła cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży. Skupiła znakomitych pedagogów, a uczniowie osiągali znaczące sukcesy.

Do budynku przy ul. Astronautów 19 Technikum Ekonomiczne przeniosło się na przełomie września i października 1965 roku. 20 listopada 1965 roku szkole nadano imię prof. Natalii Gąsiorowskiej –  znanej uczonej i szlachetnego człowieka.

Szkoła rozwijała się dynamicznie. Obok klas młodzieżowych istniały także oddziały dla pracujących.
We wrześniu 1966 r. Technikum Ekonomiczne dla Pracujących zostało przekształcone w Wydział dla Pracujących Liceum Ekonomicznego, a w roku 1967/1968 Technikum Ekonomiczne w 4 – letnie Liceum Ekonomiczne o kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.

Pierwsze matury w szkole odbyły się w maju 1968 roku. W tym samym roku rozszerza się profil kształcenia w Liceum o nowe kierunki – finanse i rachunkowość.

1 września 1971 r. powstało, obok istniejących szkół, Liceum Ekonomiczne na podbudowie II klasy liceum ogólnokształcącego. Rok 1975/1976 jest etapem dalszej ewolucji szkoły. 1 września otworzono Zasadniczą Szkołę Dokształcającą Handlową oraz Średnie Studium Zawodowe Zaoczne o kierunku społeczno-prawnym.1 września 1975 r. szkoły mieszczące się w budynku przy ul. Astronautów 19 zostały połączone w Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1.

W roku 1985/1986 nastąpiło dalsze rozszerzenie kierunków kształcenia – powstaje Policealne Studium Zawodowe o kierunku finanse i rachunkowość.

Szkoła podążając za zmianami systemu społeczno – gospodarczego,   1 września 1990 roku uruchamia w Liceum Ekonomicznym i Policealnym Studium Zawodowym nową, unikatową wówczas specjalność – bankowość.

1 września 1991 roku zostaje zmieniona nazwa placówki na Zespół Szkół Nr 2. W tym samym czasie powołano nowy typ szkoły – XXXVII Liceum Ogólnokształcące, którego ostatni absolwenci opuścili mury szkoły w czerwcu 2005 roku.

1 września 1999 roku naukę w Zespole rozpoczęli uczniowie nowej szkoły – Liceum Technicznego.

Rok 2002 przynosi kolejne zmiany. W związku z wdrażaną reformą systemu oświaty przekształcono Zespół Szkół Nr 2 w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w skład którego wchodzą:

  •  4 – letnie Technikum Ekonomiczne,
  •  3 – letnie XXXVII Liceum Ogólnokształcące (zlikwidowane w 2006 r.),
  •  3 – letnie II Liceum Profilowane (zlikwidowane),
    • 3 – letnie Policealne

Podążając za zmianami na rynku pracy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do lokalnych potrzeb.

Obok tradycyjnego zawodu technik ekonomista, w roku szkolnym 2006/2007 naukę rozpoczął pierwszy w regionie łódzkim rocznik uczniów kształcących się w nowym zawodzie – technik logistyk.

W roku szkolnym 2009/2010 podjęto kształcenie w nowym zawodzie – technik organizacji reklamy. ZSP Nr 2 jest jedyną szkołą w Łodzi i regionie, która kształci młodzież w tym zawodzie.

Od września 2011 roku Szkoła przygotowuje też uczniów w zawodzie technika obsługi turystycznej.

Z dniem 1 września 2014r. Szkoła zmienia dotychczasową nazwę na Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi.