Aby przystąpić do sesji należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu.

Uczniowie szkoły składają deklarację do wychowawcy klasy.

Absolwenci składają deklarację do kierownika szkolenia praktycznego.

Termin składania deklaracji na egzaminy w sesji CZERWIEC 2020 upływa 7 lutego 2020

 • Egzamin z każdej kwalifikacji składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.
 • Cześć pisemna to test jednokrotnego wyboru zawierający 40 pytań.
 • Cześć praktyczna to konkretne zadanie zawodowe, którego rozwiązanie sprawdza wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania dla danej kwalifikacji. W zależności od zawodu zadanie to jest rozwiązywane na arkuszu egzaminacyjnym (forma D – kwalifikacje SPL.01, SPL.04, HGT.07 oraz HGT.)  lub przy wykorzystaniu komputera z odpowiednim oprogramowaniem (forma DK – kwalifikacje EKA.04, EKA.05, PGF.07 oraz PGF.08)
 • Podczas części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego zdający mogą korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, wskazanych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Zdający zdał egzamin zawodowy (EZ), jeżeli uzyskał:
 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
 • Zdający, który  zdał  egzamin  zawodowy  w  danej kwalifikacji,  otrzymuje  świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 • Uczeń, który nie zdał jednej lub obu części egzaminu EPKZ może przystąpić do nich w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w trakcie nauki lub po jej ukończeniu.
 • Sesje egzaminacyjne organizowane są dwa razy w roku – w styczniu i w czerwcu – zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Aby przystąpić do sesji należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu. Termin składania deklaracji podawany jest w harmonogramie egzaminów na dany rok kalendarzowy, publikowanym na stronach CKE.
 • Wynik egzaminu nie ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy.
 • Warunki i  forma  przeprowadzania egzaminu  zawodowego mogą być dostoswane do potrzeb  edukacyjnych  i  możliwości  psychofizycznych  Szczegółowe informacje  dla  zdających zawarte są w INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO  oraz w KOMUNIKACIE  DYREKTORA  CENTRALNEJ  KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
 • Po ogłoszeniu wyników danej sesji zdający ma prawo do wglądu do swojej ocenionej pracy. Szczegóły i procedury wglądu znajdziesz na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.
 • Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, wymienionych w wykazie zamieszczonym przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego. Zwolnienie z egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie najwyższego wyniku –100%.

Procedury egzaminu

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest orgaznizowany zgodnie z procedurami opublikowanym na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

UWAGA! Przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie przewidzianym programem nauczania jest warunkiem uzyskania promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły.

EGZAMIN ZAWODOWY (EZ) obowiązuje uczniów realizujących postawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z dnia 17 maja 2019 r.

W naszej szkole dotyczy to uczniów, którzy rozpoczęli naukę w klasie pierwszej po 1 września 2019 roku

W trakcie nauki w technikum uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych.

 

W TECHNIKUM 4 –LETNIM (PO GIMNAZJUM)

 • TECHNIK EKONOMISTA (nr zawodu: 331403)
 • klasa II (czerwiec) - kwalifikacja EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej..
 • klasa III (czerwiec) - kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych AU.36.
 • TECHNIK LOGISTYK (nr zawodu: 333107)
 • klasa II (czerwiec) - kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów
 • klasa III (czerwiec) - kwalifikacja SPL.04. Organizacja transportu
 • TECHNIK REKLAMY (nr zawodu: 333907)
 • klasa II (czerwiec) - kwalifikacja PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
 • klasa III (czerwiec) - kwalifikacja PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową
 • TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI (nr zawodu: 422104)
 • klasa II (czerwiec) - kwalifikacja HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
 • klasa III (czerwiec) - kwalifikacja HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

W TECHNIKUM 5 – LETNIM (PO SZKOLE PODSTAWOWEJ)

 • TECHNIK EKONOMISTA (nr zawodu: 331403)
 • klasa III (czerwiec) - kwalifikacja EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej..
 • klasa V (styczeń) - kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych AU.36.
 • TECHNIK LOGISTYK (nr zawodu: 333107)
 • klasa III (czerwiec) - kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów
 • klasa V (styczeń) - kwalifikacja  SPL.04. Organizacja transportu
 • TECHNIK REKLAMY (nr zawodu: 333907)
 • klasa III (czerwiec) - kwalifikacja PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
 • klasa V (styczeń) - kwalifikacja  PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową
 • TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI (nr zawodu: 422104)
 • klasa II (czerwiec) - kwalifikacja HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
 • klasa V (styczeń) - kwalifikacja  HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

UWAGA!

Przystąpienie do egzaminu w wyznaczonym dla klasy terminie jest obowiązkowe i jest warunkiem koniecznym dla uzyskania promocji do następnej klasy.