• język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • geografia

 

Uczniowie z klas technik ekonomista korzystają z projektów realizowanych szkole i finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu uczestniczą w stażach i szkoleniach zawodowych, uzyskując dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami.

Aktualnie realizowany jest projekt „Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki”

Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów lub rozpocząć pracę w zawodzie. Będziesz przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej lub do podjęcia pracy

 • na stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności ekonomicznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych
 • na stanowiskach operacyjnych w bankach, urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządu terytorialnego.

Uczniowie technikum realizują program

 • przedmiotów zawodowych, w czasie których przygotujemy Cię do pełnienia następujących zadań zawodowych:
  • prowadzenia dokumentacji kadrowej, biurowej i magazynowej,
  • prowadzenia prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową,
  • sprzedaży produktów i usług,
  • prowadzenia księgowości podmiotów gospodarczych,
  • wykonywanie typowych prac biurowych.
  • obsługi specjalistycznych programów komputerowych niezbędnych do wykonywania twojej pracy,
  • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
 • przedmiotów ogólnokształcących (geografia i matematyka w zakresie rozszerzonym).

Będziesz przygotowany do zadawania egzaminów zawodowych oraz egzaminu maturalnego.

W kształceniu zawodowym wspierają nas lokalne firmy w których organizujemy praktyki zawodowe.

Tak, otrzymasz dyplom technika ekonomisty jeśli spełnisz następujące warunki:

1. zdasz egzaminy zawodowe w zakresie następujących kwalifikacji:

kwalifikacja EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

 • stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
 • prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej,
 • prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży,
 • gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku,
 • sporządzanie biznesplanu;

kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

 • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

 

Uwaga! Aby otrzymać promocję do następnej klasy musisz przystąpić do obowiązkowych egzaminów zawodowych przewidzianych w programie nauczania dla danej klasy.

2. uzyskasz świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej)

Po spełnieniu tych wymagań otrzymasz dyplom wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie za granicą.

 • interesujesz się zmianami zachodzącymi w gospodarce rynkowej,
 • jesteś spostrzegawczy i masz dobrą pamięć,
 • jesteś dokładny i systematyczny w swoich działaniach,
 • łatwo nawiązujesz kontakty, umiesz rozmawiać z ludźmi i współpracować w grupie,
 • nie boisz się nowych wyzwań i jesteś gotowy do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • jesteś odporny na stres i umiesz pracować pod presją czasu.